មានគណនីអ្នកលក់រួចហើយ? ភាពឯកជន & គោលការណ៍
 • ចុះឈ្មោះ
 • ព័ត៌មានហាង
 • ការពិនិត្យពាក្យស្នើសុំ
កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកលក់

ប្រការ ១ លក្ខខណ្ឌ

 • រាល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មត្រូវមានម៉ាកយីហោ គុណភាព និងសុពលភាព ។
 • ត្រូវមានការអនុញ្ញាតឲ្យលក់លើទីផ្សារហើយស្របច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ 
 • ត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមពេលកំណត់ និងសុវត្ថិភាពនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មត្រឹមត្រូវ ដែល  អតិថិជនបានបញ្ជាទិញដើម្បីជៀសវាងជម្លោះ ។
 • ត្រូវទទួលយករាល់ការទាមទារប្រាក់វិញពីអតិថិជនដែលបណ្ដាលមកពីកំហុសនៃការដឹកជញ្ជូន គុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនមិនល្អ ។

ប្រការ ២ កាតព្វកិច្ច​ក្រុមហ៊ុន Emallcambodia

 • មានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យរាល់ផលិតផល សេវាកម្ម និងម៉ាក់យីហោរបស់ អ្នកលក់ មុននឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រ និង​ APP eMallCambodia
 • រក្សាប្រាក់របស់អ្នកលក់​ ជាបណ្តោះអាសន្នក្រោយពីការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជនរហូតដល់អតិថិជនទទួលបានអីវ៉ាន់ ឬសេវាកម្ម។
 • ធ្វើការបង្វិលប្រាក់ជូន អ្នកលក់ ក្នុងករណីមានការចុចពេញចិត្តពីអតិថិជន ឬក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាប្រតិកម្មពីអតិថិជន ។
 • មានសិទ្ធិសងប្រាក់ជូនអតិថិជនវិញ ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីមានការទាមទារពីអតិថិជនហើយគ្មានដំណោះស្រាយពី អ្នកលក់​ 

ប្រការ 3 ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយ​​ Emallcambodia

 • មានសិទ្ធិលុបទិន្នន័យទាំងអស់របស់ ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ www.emallcambodia.com ក្នុងករណី អ្នកលក់ ឈប់បន្តការលក់នៅក្នុងគេហទំព័រ ។
 • មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយ អ្នកលក់ ប្រសិនបើបានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រការណាមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខាងលើ ។